Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND thành phố cao bằng