Về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019