Triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2019

     Ngày 03/3/2019, UBND thành phố Cao Bằng đã tổ chức đánh giá công tác Cải cách hành chính trên địa bàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

   Trong năm 2018, thành phố đã tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa; việc giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy định, đảm bảo thời gian, không gây phiền hà cho nhân dân, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và Cổng TTĐT thành phố. Năm 2018, thành phố tiếp nhận 11.485 hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết trước hạn và đúng hạn 10.585 hồ sơ, đạt 92,2% tổng số hồ sơ. Thành phố tổ chức được 3 đợt kiểm tra công vụ tại 15 đơn vị, ra quyết định kỷ luật 01 công chức vi phạm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện theo quy hoạch với 890 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện tinh giản biên chế được 12 trường hợp. Trong việc ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai đồng bộ nhiều phần mềm quản lý và điều hành như VNPT-ioffice; phần mềm một cửa liên thông VNPT -iGate đưa thủ tục hành chính giải quyết ở mức độ 3 và 4 lên 303 thủ tục. Thông tin điều hành và các văn bản cơ bản được đưa lên trang thông tin điện tử góp phần minh bạch hóa hoạt động của cư quan nhà nước..

    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế thành phố cần tiếp tục tập trung khắc phục như: công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa thiết thực. Việc tiếp nhận và trả kết quả theo mức độ 3,4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích có tỉ lệ hồ sơ chưa cao. ở một số lĩnh vực tỷ lệ hồ sơ hủy và trả lại còn cao....

     Năm 2019 thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm 6 nội dung trọng tâm trong chương trình cải cách hành chính; trong đó tập trung vào nâng cao giải quyết thủ tục hành chính; đưa 100% thủ tục hành chính ra thực hiện tại cơ chế “một cửa”; trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả dịch vụ hành chính công mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích,… Tăng cường công tác truyền thông và thông tin rộng rãi kết quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tham gia giám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp tục ‘‘Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ’’. Trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được và khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2018 cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với cán bộ, công chức, trong việc giải quyết TTHC, không để xảy ra tình trạng cản trở, sách nhiễu, gây phiền hà  trong giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển KT -XH, AN-QP của địa phương.

                                                                                                             Vi Trường- Lã Tùng