Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

THÔNG TIN CƠ BẢN ĐƠN VỊ  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CAO BẰNG

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ quan: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO THÀNH PHỐ CAO BẰNG

2. Địa chỉ: số 060, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

3. Điện thoại: 0206.3957 068; fax:

4. Email: pgdthixa.caobang@moet.edu.vn

 

 

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1- Trưởng phòng GD&ĐT Thành phố:

          - Bà Trần Thúy Hồng.

          Điện thoại:

          Email:

 

2- Phó trưởng phòng GD&ĐT Thành phố:

          2.1 - Bà Hà Thị Bình.

                    Điện thoại:

                    Email:

 

          2.2 - Bà Triệu Mỹ Vân.

                   Điện thoại:

                   Email:

           

 

          III. Vị trí - chức năng:

          Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Cao Bằng có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.