Phường Đề Thám

Họ tên  Chức vụ Email

Phan Thái Học

Chủ tịch UBND

hocpt@caobang.gov.vn

Lương Quốc Pin

Phó Chủ tịch UBND

pinlq@caobang.gov.vn

Hoàng Thị Hường

Văn phòng – Thống kê

huonght@caobang.gov.vn

Đoàn Thị Lệ Dung

Văn phòng – Thống kê

dungdtl@caobang.gov.vn

Nông Hồng Thủy

Văn phòng – Thống kê

thuynh@caobang.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Tài chính – Kế toán

hoantt@caobang.gov.vn

Đinh Ngọc Khuê

Văn hoá – xã hội

khuedn@caobang.gov.vn

Đổng Thanh Huệ

Văn hoá – xã hội

huedt.dt@caobang.gov.vn

Nông Thị Thúy Hằng

Tư pháp – Hộ tịch

hangntt.tp@caobang.gov.vn

Mã Thị Sa

Tư pháp – Hộ tịch

samt@caobang.gov.vn

Nguyễn Văn Luật

Địa chính – xây dựng

luatnv@caobang.gov.vn

Nguyễn Tuấn Thành

Địa chính – xây dựng

thanhnt@caobang.gov.vn

Hoàng Thị Nịnh

Địa chính – xây dựng

ninhht@caobang.gov.vn

Bế Thị Thanh Hoa

Địa chính – xây dựng

hoabtt@caobang.gov.vn