Phòng Lao Động Và Thương Binh Xã Hội

          1- Tên cơ quan :

          -  Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Cao Bằng;

          - Điện thoại cố định : 02063. 853322,  số fax 0263.853322

          - Email: ldtbxhthixa@gmail.com

 

          2- Họ và tên thủ trưởng cơ quan.

          - Trưởng phòng : Hoàng Văn Sung - Điện thoại : 0982 046 710.

          - Phó phòng       : Vũ Kim Hoa       - Điện thoại : 0915 424 779 .

 

          3- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị.

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/ TTLT - BLĐTBXH- BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội.

          ... Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện:

          A- Vị trí và chức năng.

          1- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện  và theo quy định của pháp luật.

          2- Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

          B- Nhiệm vụ và quyền hạn.

          1- Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý được giao.

          2- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện .

          3- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

          4- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

          5- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, uỷ quyền.

          6- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sĩ.

          7- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

          8- Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

          9- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

          10 - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

          11- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

          12- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vị quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

          13- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện .

          14- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.