Phòng Quản Lý Đô Thị

1. Thông tin cơ quan:

Tên: Phòng Quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng       

Địa chỉ: Số 32 phố Đàm Quang Trung, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.

Điện thoại liên hệ: 0206 3 852500

Fax : 0263 854643

Email: quanlydothi.thixa@gmail.com

2. Thông tin lãnh đạo cơ quan:

Ông: Lê Xuân Lập- Phó Trưởng phòng.          Điện thoại: 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị:

Chức năng: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Cao Bằng có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; điện chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, các quy định của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

+ Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

+ Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông trên địa bàn theo quy định của UBND thành phố, sở Xây dựng, sở Giao thông vận tải.

+ Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

+ Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý Tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

Trên đây là thông tin cơ bản cung cấp cho Cổng thông tin điện tử của Phòng Quản lý đô thị Thành phố.