Phòng Tài Chính Kế Hoạch

          Tên đơn vị: Phòng tài chính kế hoạch Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ: phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

          Điện thoại: 0263.852.613                           Fax: 0263.852.613

          Email đại diện: lahuyman@gmail.com

          Họ tên : Nguyễn Thị Huệ Chi           Chức vụ: Trưởng phòng      

          Điện thoại:  0263.854.236                Di động: 0982 228 969    

          Họ tên: Chử Thị Thu Hằng Chức vụ: Phó Trưởng phòng            

          Điện thoại: 0263.850.346                 Di động: 0915 159 066

1- Chức năng của đơn vị: Tham mưu, giúp uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; Kế hoạch và đầu tư; Đăng ký kinh doanh; Tổng hợp; Thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

Trình UBND nhân dân Thành phố văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động tài chính - kế hoạch trên địa bàn.

Trình UBND Thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính.

Trên đây là thông tin cơ bản cho cổng thông tin điện tử cho Phòng tài chính - kế hoạch Thành phố Cao Bằng.