Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

1. Tên đầy đủ của cơ quan: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Cao Bằng.

Địa chỉ: Phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Số điện thoại cố định: 0206.3853.603

2. Thủ trưởng đơn vị:

- Ông: Nông Minh Tuấn- Trưởng phòng 

Số điện thoại di động: 

- Bà: Bế Thị Phương - Phó trưởng phòng

Số điện thoại: 0985335269

- Ông: Hoàng Hùng Vĩ-  Phó trưởng phòng 

Số điện thoại di động: 

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị:

a) Chức năng:

- Phòng Tài nguyên và môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, tài ngyên khoáng sản, môi trường.

- Phòng Tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và môi trường.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND thành phố ban hành.

- Tham mưu cho UBND thành phố lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, phường.

- Thẩm định hồ sơ về giao đát, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liện với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

- Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo phân cấp của UBND thành phố; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên môi trường ở cấp xã, phường; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức điều tra, thống kê về giá đất; tham mưu cho UBND thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đát, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ dạo của UBND thành phố về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (nếu có).

- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn (nếu có); thu nhập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND cấp xã, phường quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

- Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng. Điều tra, thống kê, đánh giá nguồn nước, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn.

- Thực hiện kiểm tra và tham mưu thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND thành phố.

- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt dộng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công cộng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND thành phố và Sở Tài nguyên và môi trường.

- Hướng dẫ chuyên môn đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã, phường.

- Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các thông tin cơ bản về đơn vị của Phòng Tài nguyên và môi trường cung cấp cho cổng thông tin điện tử./.