Phòng Y Tế

          1. Tên cơ quan: Phòng y tế Thành phố Cao Bằng.

          2. Địa chỉ: số: 032 phố Đàm Quang Trung Thành phố Cao Bằng.

          3. Số điện thoại: 0263851907.

          4. Email: yte.tx@caobang.gov.vn

          5. Thủ trưởng đơn vị: Lục Thị Hoa

          - Chức danh: Phó Trưởng phòng

          - Số điện thoại di động: 0915620168.

          6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:

          6.1 Vị trí và chức năng:

           - Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn Thành phố.

          - Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

          6.2  Nhiệm vụ và quyền hạn:

          a. Trình Uỷ ban nhân dân:

          - Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố;

          - Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để phối kết hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác khám chữa bệnh; dân số - kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn Thành phố.

          b. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn Thành phố  sau khi được phê duyệt.

          c. Giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

          d. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn Thành phố.

          e. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, phường tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

          g. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân Thành phố .

          h. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

          i. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

          Trên đây là các thông tin cơ bản của Phòng y tế cung cấp cho văn phòng HĐND - UBND Thành phố Cao Bằng./.