Hội đoàn thể

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

 • Tên đầy đủ của cơ quan: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cao Bằng.
 • Địa chỉ: Phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng.
 • Số điện thoại: 0206 3854 480
 • Email: thihoiphunucaobang@gmail.com
 • Thủ trưởng đơn vị:
  • Chủ tịch:  Nông Thị Duyên                        Điện thoại di động: 0915 386 252
  • Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Vân                  Điện thoại di động: 0946043015
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
  • Chức năng
   1. Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;
   2. Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    
  • Nhiệm vụ
   1. Tuyên truyền, vận động, giáo dục phụ nữ giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và phụ nữ Việt Nam; tổ chức, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
   2. Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham mưu, đề xuất chính sách với Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện bình đẳng và phát triển.
   3. Tập hợp các tầng lớp phụ nữphát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
   4. Đa dạng các nguồn thu hợp pháp để xây dựng và phát triển quỹ Hội, hỗ trợ cho hoạt động của Hội.
   5. Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

HỘI NÔNG DÂN

 • Tên đầy đủ của cơ quan: Hội Nông Dân Thành phố Cao Bằng.
 • Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 • Số điện thoại: 02063 853 743
 • Email: hoinongdantpcb@gmail.com
 • Thủ trưởng đơn vị:
  • Chủ tịch:  Nguyễn Thanh Vũ                        Điện thoại di động: 0977 613 466
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị:
  • Truyên truyền vận động, tập hợp nông dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
  • Tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
  • Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng tổ chức Hội vãng mạnh.