Công khai ngân sách

UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 251/BC-UBND ngày 15/7/2019 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương quý II năm 2019.


  Hội đồng nhân dân Thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 26/6/2019 về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018 Thành phố Cao Bằng.


UBND Thành phố vừa ban hành văn bản số 197/BC-UBND ngày 10/6/2019 báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 đến hết tháng 5 năm 2019.


    UBND Thành phố vừa ban hành văn bản số 196/BC-UBND ngày 10/6/2019 báo cáo kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.


UBND Thành phố vừa ban hành công văn số 192/BC-UBND ngày 06/06/2019 về tình hình sử dụng nguồn vượt thu ngân sách nhà nước năm 2019 của Thành phố Cao Bằng.


   UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND Thành phố Cao Bằng.

    Theo đó, tổng nguồn thu ngân sách là 681 tỷ 906 triệu đồng, trong đó: thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp là 191 tỷ 240 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 483 tỷ 666 triệu đồng; thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang là 7 tỷ đồng.

Xem chi tiết nội dung tại đây:


      Ngày 04/04, UBND Thành phố ban hành văn bản số 93/BC-UBND Báo cáo thuyết minh thực hiện Dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019 của UBND Thành phố Cao Bằng.


       UBND Thành phố ban hành kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 của UBND thành phố Cao Bằng.


       UBND Thành phố Cao Bằng ban hành kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 17/12/2018 về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Thành phố Cao Bằng (lần 2).


     Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 về nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2019 Thành phố Cao Bằng  tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Cao Bằng khóa XXI.

Trang