Công khai ngân sách

 

Ngày 14/12/2018, UBND thành phố cao Bằng đã có Tờ trình số 285/TTr- UBND  Về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019.


Ngày 15/01/2019, UBND thành phố cao Bằng đã  ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND thành phố cao bằng.