Công khai ngân sách

   UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 về việc công bố công khai số liệu Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND Thành phố Cao Bằng.

    Theo đó, tổng nguồn thu ngân sách là 681 tỷ 906 triệu đồng, trong đó: thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp là 191 tỷ 240 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 483 tỷ 666 triệu đồng; thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang là 7 tỷ đồng.

Xem chi tiết nội dung tại đây:


      Ngày 04/04, UBND Thành phố ban hành văn bản số 93/BC-UBND Báo cáo thuyết minh thực hiện Dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019 của UBND Thành phố Cao Bằng.


       UBND Thành phố ban hành kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 07/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 của UBND thành phố Cao Bằng.


       UBND Thành phố Cao Bằng ban hành kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 17/12/2018 về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 Thành phố Cao Bằng (lần 2).


     Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 60/2018/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 về nhất trí với kế hoạch đầu tư công năm 2019 Thành phố Cao Bằng  tại kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Cao Bằng khóa XXI.


 

Ngày 14/12/2018, UBND thành phố cao Bằng đã có Tờ trình số 285/TTr- UBND  Về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; phương án phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2019.


Ngày 15/01/2019, UBND thành phố cao Bằng đã  ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của UBND thành phố cao bằng.