Quy hoạch chung

Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng ban hành Nghị quyết số 70/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

 


Ngày 24 tháng 22 năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành Phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoach phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.


UBND Tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội Thành phố Cao Bằng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.


Theo định hướng tổ chức không gian, thành phố Cao Bằng sẽ được định hướng phát triển trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. 


Ngày 31/12/2018 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cao Bằng.


Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã có Quyết định số 2597/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch thành phố Cao Bằng.