Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Thành Phố

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA ĐƠN VỊ

 

1- Tên đơn vị :

 

 TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ CAO BẰNG

- Địa chỉ : phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

- Số điện thoại : Văn phòng : 3. 854 625

 

2- Thủ trưởng đơn vị : Bà Đỗ Thị Vinh - Giám đốc

        Số điện thoại di động: 0948 143 757

 

3- Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Quyết định số 185 - QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương  “ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ”

 

a) Vị trí, chức năng:

          Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố là đơn vị nghiệp trực thuộc cấp uỷ và Uỷ ban nhân dân thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Thành ủy

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

b) Nhiệm vụ:

1) Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố

2) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng ( là cấp uỷ viên cơ sở ), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở .

3) Bồi dưỡng kết nạp Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở .

4) Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách… cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở .

5) Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương