Trung Tâm Y Tế

1 - Tên đầy đủ của cơ quan: Trung tâm y tế Thành phố Cao Bằng.

- Địa chỉ: Tổ 7 - phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng.

- Số điện thoại: 0206 3856 160.

- Số Fax : 026 3950 941.

- Email đại diện: ttytedpthi66@gmail.com.

2 - Thủ trưởng đơn vị:

1/ Giám đốc: Nông Văn Hính - Số điện thọai di động: 

2/ Phó giám đốc: Lê Thị Hồng Duyên - Số điện thọai di động: 0944 071 236.

3 - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đơn vị:

a - Chức năng:

          Trung tâm y tế thành phố có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thành phố.

          Quản lý các trạm y tế xã, phường và y tế thôn bản, chỉ đạo thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã.

b - Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bệnh xã hội. tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, các cơ sở y tế trên địa bàn;

- Quản lý, chỉ đạo, thực hiện công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã, phường.

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn. bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác trên địa bàn thành phố;

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được sở Y tế phân công;

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố giao.