Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố

Tên cơ quan:  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Cao Bằng.

 Số điện thoại cố định: 0263 853894.

Lãnh đạo đơn vị

Đc Đoàn Văn Hộ: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố
Số điện thoại: 0987290279.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban MTTQ Thành phố

  • Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.
  • Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật.
  • Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.
  • Tham gia xây dựng Đảng và  chính quyền.
  • Cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.