Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
47/TB- UBND UBND Thành Phố
272/UBND - QLĐT UBND Thành Phố
240/UBND -VP UBND Thành Phố
232/HD-UBND UBND Thành Phố
191/UBND- KT UBND Thành Phố
38/KH- BCĐ UBND Thành Phố
40/TB-UBND UBND Thành Phố
39/TB-UBND UBND Thành Phố
35/KH-UBND UBND Thành Phố
145/UBND- QLĐT UBND Thành Phố
18/TB-VP UBND Thành Phố
17/TB-VP UBND Thành Phố
34/KH-UBND UBND Thành Phố
33/KH-NC UBND Thành Phố
31/KH-UBND UBND Thành Phố

Trang