Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

 

THÔNG TIN CƠ BẢN ĐƠN VỊ THÀNH PHỐ

         I. THÔNG TIN CHUNG

         Đồng chí: Vũ Văn Đệ

         Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố;

         Điện thoại:

         Email:   

         Đồng chí: Đoàn Anh Tuấn

         Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố;

         Điện thoại:

         Email: 

         Đồng chí: Trần Thu Nhàn

         Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố;

         Điện thoại:

         Email: 

 

         II. Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND-UBND huyện

         Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.