Ủy ban nhân dân Thành phố

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

 

1. Thông tin chung

Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

2. Tổ chức bộ máy

Ông:     Nguyễn Quốc Trung

- Sinh ngày: 29/4/1977

- Quê quán: Xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063.888.349

- Email:      trungnq.tp@caobang.gov.vn

 - Ông: Vũ Văn Đệ

- Sinh ngày: 03/10/1980

- Quê quán: Hòa xá - Ứng hòa - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị:cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Cao Bằng

- Điện thoại: 0915031080

- Email:devv@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Nguyễn Thị Huệ Chi

- Sinh ngày: 05/5/1973

- Quê quán: Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế và quản lý thương mại

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0982 228 969 

- Email: chinh@caobang.gov.vn

 

 - Ông: Nguyễn Minh Châu

- Sinh ngày: 18/3/1978

- Quê quán: Phúc Thọ - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế tài nguyên thiên nhiên

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0914 841 225

- Email: chaunm@caobang.gov.vn

 

          3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

         3.1.Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch UBND Thành phố:

           a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện, mọi mặt hoạt động của UBND Thành phốCao Bằng;

          b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

          - Kế hoạch và đầu tư (quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
chương trình, danh mục dự án đầu tư; chủ trương đầu tư; Kế hoạch đầu tư công
trung hạn và hàng năm; xúc tiến, thu hút đầu tư); quyết toán dự án hoàn thành.

          - Tài chính - Ngân sách (dự toán ngân sách nhà nước theo giai đoạn và hàngnăm; phân bổ ngân sách hàng năm và giao bổ sung dự toán chi thường xuyên của thành phố; phê duyệt dự toán chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý dự án trực thuộc thành phố).

          - Phát triển hạ tầng đô thị; Quy hoạch xây dựng; cấp phép xây dựng; quản
lý công trình hạ tầng kỹ thuật; vệ sinh môi trường; dịch vụ công ích đô thị;

          - Nội vụ (tổ chức, bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng
người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý vị trí việc làm, cơ cấu
chức danh công chức, viên chức; xây dựng chính quyền; cán bộ, công chức, viên
chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác thi đua,khen thưởng; trừ công tác: tôn giáo, thanh niên, văn thư, lưu trữ, các trườnghọc).

          - Quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

          - Đối ngoại;

          - Thanh tra nhà nước;

          - Trực tiếp chỉ đạo, quản lý lĩnh vực đất đai và tài nguyên khoáng sản;

          - Các lĩnh vực chưa phân công cho các Phó Chủ tịch.

          c) Trực tiếp chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, những giải pháp quan trọng,có tính đột phá trong từng thời điểm mà Chủ tịch UBND thấy cần trực tiếp chỉ đạođiều hành.

          d)Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và chỉ đạo phối hợp với cơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Ban CHQS Thành phố; Công an Thành phố; Tài chính - Kế hoạch; Quản lý Đô thị; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Thanh tra; Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Thành phố; Các Ban Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng, Ban quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, Ban Quản lý các Dự án sự nghiệp kinh tế, dịch vụ công ích thành phố Cao Bằng, Các Dự án do Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố làm đại diện Chủ đầu tư; các Ngân hàng trên địa bàn Thành phố;

          e)Theo dõi và chỉ đạo các phường: Hợp Giang, Tân Giang, Đề Thám.

          f) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của UBND Thành
phố theo lĩnh vực phụ trách và theo quy định.     

          g) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với: Thường trực Thành ủy; Tổđại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thành phố; các tổ chức hội và các cơ quan cấp trêntheo lĩnh vực phụ trách.

          3.2. Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

          a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

          - Kế hoạch và đầu tư:

          + Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

          + Trực tiếp chỉ đạo: giám sát, đánh giá đầu tư.

          - Tài chính - ngân sách:

          + Giúp Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng dự toán ngân sách nhànước theo giai đoạn và hàng năm; xây dựng phương án phân bổ ngân sách hàngnăm của thành phố;

          + Trực tiếp chỉ đạo: xây dựng dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toánthuộc Thành phố và cấp xã; thu ngân sách (không bao gồm thu ngân sách từ đất);quyết toán thu, chi ngân sách các đơn vị dự toán thuộc Thành phố và ngân sáchcấp xã; quản lý tài sản công; quản lý giá và các công tác khác thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách;

          - Kinh tế: Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; phát
triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, lâm
nghiệp, ngư nghiệp và thủy lợi; xây dựng nông thôn mới;

          - Tài nguyên và Môi trường: phụ trách lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vựcmôi trường;

          - Thống kê;

          - Công tác tôn giáo (Lĩnh vực Nội vụ);

          - Phòng, chống cháy, nổ (làm Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy
phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy Thành phố);

          - Tư pháp;

          b) Theo dõi và chỉ đạo các phường, xã: Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh;Ngọc Xuân;

          c) Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ
trách và theo phân công của Chủ tịch UBND Thành phố; Trưởng Ban Quản lý Chợẩm thực và Phố đi bộ, thành phố Cao Bằng (Trong đó trực tiếp phụ trách và quảnlý điều hành bộ máy quản lý và hoạt động Chợ Ẩm thực);

          Các Chương trình mục tiêu Quốc gia (trong đó làm Phó Trưởng Ban thườngtrực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới Thànhphố);Làm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị BanĐại diện Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố;

          d) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và chỉ đạo phối hợp vớicơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Kinh tế; Tư pháp; Trung tâm Dịch vụ Nôngnghiệp; Ban Quản lý Chợ; Hạt Kiểm lâm; Đội Quản lý Thị trường số 1; Chi cụcThuế; Chi cục Thống kê và các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách thuộc Thànhphố quản lý;

          e) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với: các Ban Đảng của Thành ủy;Thường trực HĐND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Ngân hàng Chính sáchxã hội tỉnh; Hội Nông dân Thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; các tổchức hội và các cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

          3.3. Ông Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố:


          a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

          - Lao động, chính sách xã hội;

          - Giáo dục và đào tạo; văn hóa; thông tin; thể dục, thể thao; du lịch;

          - Nội vụ:

          + Trực tiếp chỉ đạo công tác: thanh niên, văn thư, lưu trữ nhà nước; quản
lý địa giới hành chính;

          + Giúp Chủ tịch chỉ đạo: cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ,
công chức; thi đua – khen thưởng;

          + Quản lý viên chức, hợp đồng lao động trong các trường học (bao gồm cảviên chức giữ chức vụ quản lý).

          - Chỉ đạo hoạt động của Văn phòng HĐND&UBND Thành phố;

          - Quản lý trật tự xây dựng; trật tự đô thị. Phụ trách tiêu chí tuyến phố văn
minh đô thị. Giúp Chủ tịch triển khai phát triển cây xanh đô thị, trồng hoa, cây
cảnh làm đẹp đô thị.

          - Trật tự, an toàn giao thông (làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An
toàn giao thông Thành phố);

          - Các Chương trình mục tiêu Quốc gia (trong đó làm Phó Trưởng Ban
thường trực Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố);

          - Y tế, Chữ thập đỏ;

          b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố và chỉ đạo phối hợp vớicơ quan thuộc ngành dọc trên địa bàn: Y tế; Lao động-Thương binh và Xã hội; Vănphòng HĐND và UBND; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Trung tâmVăn hóa và Truyền thông; Đội Quản lý Trật tự đô thị; Trung tâm Y tế; Hội Chữthập đỏ; Quản lý và chỉ đạo tổ chức các hoạt động Phố đi bộ, thành phố Cao Bằng;các tổ chức hội theo lĩnh vực phụ trách thuộc Thành phố quản lý và theo phân côngcủa Chủ tịch UBND Thành phố.

          c) Theo dõi và chỉ đạo các phường: Duyệt Trung và Sông Bằng;

          d) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với: Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Liênđoàn Lao động Thành phố; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên; Hội Nông dân;Hội Cựu Thanh niên xung phong; Hội Khuyến học Thành phố; các tổ chức hội vàcác cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

          3.4. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

          a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

          - Chỉ đạo tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất phục vụphát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất; phát triển khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trênđất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thuhồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnhvực bồi thường, giải phóng mặt bằng;

          - Làm Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phụ trách lĩnh
vực GPMB các dự án;

          - Phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch công tác thu ngân sách từ đấu
giá đất;

          - Trực tiếp chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của tổ chứcvà công dân. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Thành phố, trực tiếp tiếp công dân định kỳtại Ban tiếp công dân Thành phố; tham dự tiếp công dân thường kỳ tại Ban Tiếp Côngdân tỉnh; tham gia xét xử các vụ án liên quan tại Tòa án nhân dân các cấp.

          - Giúp Chủ tịch UBND Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến thi côngvà giải ngân các dự án xây dựng do Thành phố làm chủ đầu tư và ủy quyền chocác đơn vị làm chủ đầu tư.

          b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Trung tâm Giải phóng mặt bằng và Phát triểnQuỹ đất Thành phố;

          c) Theo dõi và chỉ đạo các phường: Hòa Chung và Sông Hiến;

          d) Giữ mối liên hệ giữa UBND Thành phố với: Hội Luật gia; Viện Kiểm
sát nhân dân Thành phố; Tòa án nhân dân Thành phố; Chi cục Thi hành án dân sựThành phố và các cơ quan ngành dọc cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

          4. Ủy viên UBND Thành phố

 

 

Ông: Hoàng Đức Dũng

- Chức vụ:  Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  

 

 

 
 

- Ông:   Bùi Văn Hiệp

- Chức vụ:  Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   

- Email:   Hiepbv@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:   Đàm Hải Doanh

- Chức vụ:  Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063. 952.176

- Email:    Doanhdh@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông:    Đinh Ngọc Khánh

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   

- Email:      Khanhdn@caobang.gov.vn

 
 

- Ông: Nguyễn Văn Di

- Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế Thành phố CB

- Số điện thoại: 0988352468

- Email: Dinv.tpo@caobang.gov.vn

   

 

Ông:   Hoàng Hùng Vĩ

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.853.603

- Email:  Vihh@caobang.gov.vn

 

 - Bà:    Hoàng Thị Minh Hạnh

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   02063. 853.322

 - Email:   hanhhtm@caobang.gov.vn

  

 

 

 

 :    Triệu Mỹ Vân

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0206.3957 068

- Email:   vantmtp@caobang.gov.vn

   

 

 :  Lê Thị Lan

 - Chức vụ:  Chánh thanh tra Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063 853730

 - Email:      

 

 

 Ông:   Nông Văn Kiên

 - Chức vụ:  Trưởng Công an Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại: 

-  Email:       

 

 

 Ông:    Triệu Văn Trung

 - Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0915.356. 405

 
 
 

- Bà:   Nguyễn Thị Dịu

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Văn hóa thông tin Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   02063853333

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 103
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Mười Một 2022><<
Tháng Mười Một 2022
 HBTNSBC
4531123456
4678910111213
4714151617181920
4821222324252627
492829301234
50567891011
Lịch công tác tuần
Đăng nhập