Thành phố: Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND Thành phố ban hành công văn số 2800/UBND-VHTT ngày 17/11/2022 về việc Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo lộ trình thực hiện, Viễn thông Cao Bằng sẽ rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh hoàn thiện Hệ thống Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo các yêu cầu, chức năng, tính năng kỹ thuật; hỗ trợ, hướng dẫn về kỹ thuật số hóa hồ sơ, tài liệu, sử dụng phần mềm một cửa cho công chức tại bộ phận một cửa các cấp trong tỉnh, hoàn thành với các mốc thời gian như sau:

-Tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện: hoàn thành trước 30/12/2022.

-Tại bộ phận một cửa cấp xã: hoàn thành trước 30/6/2023.

Để đảm bảo về trang thiết bị, cũng như nhân sự theo hướng dẫn; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung, như sau:

Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; UBND các phường, xã: Chỉ đạo bộ phận một cửa trực thuộc rà soát, trang bị máy quét (scanner) và thiết bị liên quan tại bộ phận một cửa đảm bảo phục vụ công tác số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa. Khuyến cáo mỗi đơn vị một cửa trang bị ít nhất 02 máy quét, gồm 01 máy quét phẳng và 01 máy quét tài liệu (có khay nạp giấy). Chủ động mua sắm, trang bị máy quét và trang thiết bị hoặc đề xuất nhu cầu về UBND Thành phố trước ngày 10/12/2022 (qua Văn phòng HĐND và UBND) để tổng hợp.Tiếp tục quán triệt, đôn đốc thực hiện Quy trình nghiệp vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phần II, Phụ lục kèm theo công văn số 9318/VPCP-KSTTHC ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ (gửi kèm).
Phòng Nội vụ Thành phố: Tham mưu rà soát, bố trí công chức bộ phận một cửa đáp ứng tiêu chuẩn, có kỹ năng về công nghệ thông tin bảo đảm thực hiện hiện trách nhiệm tiếp nhận, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính.

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố:Đôn đốc, phối hợpvới các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 


  1 2 3 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 30
Đăng nhập