Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2023/QĐ-UBND 05/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
629/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Y tế thành phố Cao Bằng Ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Phòng Y tế thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
110/TB-HĐKTSH 20/04/2023 Thông báo trúng tuyển kỳ tiếp nhận vào làm viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
111/TB-HĐTD 20/04/2023 Thông báo trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
101/TB-UBND 13/04/2023 Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè
Lượt xem: 0
Tải về 0
772/UBND-KT 11/04/2023 Công văn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đối với sáng kiến ngành giáo dục năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
103/QĐ-UBND 03/02/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
23/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2023 trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 0
Tải về 0
21/KH-UBND 17/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678
Lĩnh vực