Lấy ý kiến Nhân dân cho Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình cộng cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng"

UBND Thành phố công bố công khai lấy ý kiến Nhân dân cho Dự thảo Đề án "Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình cộng cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng"