V/v đăng tải phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phó Cao Bằng trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến đóng góp

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đăng tải "Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng" trên trang thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến đóng góp các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý để Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng xem xét hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở trình cơ quan có thấm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định
Tập tin tải về:
BIA TT.pdf
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 20/05/2024
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung