Về việc đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3170/UBND-KT
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung Về việc đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm Đôn đốc nộp quỹ Phòng chống thiên tai 2022 (lần 1).pdf
Phụ lục số 01 (các các phòng, ban, đoàn thể và UBND các xã, phường).pdf
Phụ lục số 02 (các Công ty, doanh nghiệp, Hợp tác xã).pdf
Lĩnh vực