Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
3119/UBND-VP Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Lượt xem: 185
19/12/2022
784/BC-UBND BÁO CÁO TRẢ LỜI Ý KIẾN CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND THÀNH PHỐ
Lượt xem: 196
09/12/2022
2522/UBND-VP V/v báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát việc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HDND tỉnh; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; các nội dung giải trình của UBND tỉnh; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân
Lượt xem: 401
21/11/2022
662/BC-UBND Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND Tỉnh
Lượt xem: 408
10/11/2022
2499/UBND-VP Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện lời hứa chất vấn; kiến nghị sau giám sát; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từ năm 2019 đến năm 2022
Lượt xem: 535
20/10/2022
535/BC-UBND Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6 - HĐND Thành phố
Lượt xem: 613
28/09/2022
284/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026
Lượt xem: 482
21/06/2022
280/BC-UBND Báo cáo rà soát kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và nội dung chất vấn của ĐBHĐ tại kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 506
21/06/2022
86/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp Thành phố giải quyết)
Lượt xem: 565
14/06/2022
86/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh với Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Các ý kiến, kiến nghị thuộc cấp Thành phố giải quyết)
Lượt xem: 552
14/06/2022
123456789
Lĩnh vực