Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
UBND Thành phố ban hành công văn số 725/UBND-KT ngày 05/04/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, thực chất hiệu quả, bền vững tạo được sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thành phố, đồng thời thực hiện Công văn số 561/BCĐ-NTM  ngày  15  tháng 3 năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Cao Bằng về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

 Phòng Kinh tế thành phố: Là cơ quan Thường trực,Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cao Bằng (lĩnh vực xây dựng nông thôn mới). Chủ động, tích cựctham mưu các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên qua tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh, thành phố để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm chỉ đạo, cơ chế, chính sách trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chủ động bám sát Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo Kế hoạch. Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch "thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới" theo đúng quy định, Kế hoạch giai đoạn 2021 -2025. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố rà soát, lồng ghép các nguồn vốn và định hướng Ủy ban nhân dân các xã Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025 của Trung ương, của Tỉnh để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023 đã đề ra, và tiếp tục bám sát Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quyết định về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ rà soát,khảo sát, đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; đồng thời hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020, 2021, 2022; đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm OCOP; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, gắn với phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao thu nhập cho người dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu trong năm 2023 thành phố có từ 10 sản phẩm trở lên được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Đẩy nhanh hoàn thiện trình ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 -2025 và năm 2023 trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Chủ trì tổng hợp các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, kịp thời báo cáo cấp trên theo quy định. Chủ trì tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện Chương trình tại cơ sở theo quy định và thực hiện tổng hợp, định kỳ, đột xuất (nếu có) báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gửi cấp trên tổng hợp theo quy định.

Ủy ban nhân dân các xã: Chu Trinh, Hưng Đạo, Vĩnh Quang: Thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động có hiệu quả của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021 -2025.Tập trung bám  sát thực  hiện  các  chỉ tiêu,  tiêu  chí tại Kế  hoạch số 345/KH-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2023 thành phố Cao Bằng, trong đó tập trung ưu tiên các tiêu chí như tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất; tiêu chí số 17 về môi trường; tiêu chí số 18 chất lượng môi trường sống...chủ động xây dựng Kế hoạch năm để triển khai thực hiện sát với thực tế nhằm đạt được mục tiêu và lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theoQuyết định số 867/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quyết định về việc phê duyệt danh sách các đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 -2025. Trên cơ sở Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn2021 -2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng, chủ động xây dựng Kế hoạch phát động phòng trào thi đua " Chung sức xây dựng nông thôn mới" với những nội dung thiết thực, có sức lan tỏa để phong trào thi đua được sâu rộng, hiệu quả trên địa bàn. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyềnnâng cao nhận thức cho nhân dân, cán bộ và Đảng viên; tiếp tục vận động nhân dân và huy động nguồn lực trong nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới, chung tay cùng cấp ủy chính quyền, đoàn thể thực hiện Chương trình; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm đảm bảo sanh -sạch -đẹp. Tuyên truyền vận động người dân tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thu nhập cho người dân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các  phòng  ban, đơn vị thuộc thành  phố  (có  các  đồng  chí  Thủ Trưởng đơn vị là Thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG thành phố Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025) Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025. Chủ động, tích cực, thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ và có hướng đề xuất, phương án khắc phục tháo gỡ khó khăn đối với những tiêu chí khó thực hiện báo cáo Trưởng Ban, Phó Ban Chỉ đạo xử lý kịp thời.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố: Chỉ đạo các tổ chức cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng về nội dung, phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy thực hiện hiệu quả thắng lợi phong trào thi đua “thành phố Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục phát huy vai trò phản biện, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội và cộng đồng dân cư đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

BBT

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 670
  • Trong tuần: 24 949
  • Tổng lượt truy cập: 6199738
Đăng nhập