PHÒNG NỘI VỤ

 

           I. Thông tin về cơ quan:

          - Tên đầy đủ của cơ quan: Phòng nội vụ thành phố Cao Bằng

          - Địa chỉ: Số 032 Phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

          - Số điện thoại: 02063. 952.176

          - Email đại diện: phongnoivucb@gmai.com

          II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của Văn phòng:

* Vị trí và chức năng

          - Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Thành phố; cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

- Phòng Nội vụ chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

- Về tổ chức, bộ máy:

+ Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của phòng Nội vụ theo quy định và theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;

+ Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của luật chuyên ngành;

+ Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  Thành phố theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  Thành phố kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố để Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định;

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức:

+ Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định; giúp Ủy ban nhân dân cấp Thành phố tổng hợp danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của Thành phố  để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định;

+ Trình Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về công tác xây dựng chính quyền:

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật;

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định;

+ Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật;

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để Ủy ban nhân dân Thành phố trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của Thành phố  theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

+ Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó của thôn, tổ dân phố theo quy định;

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.

- Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường:

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

+ Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã, phường theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

+ Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức cấp xã; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định.

- Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

+ Trình Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

+ Trình Ủy ban nhân dân Thành phố các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn Thành phố;

+ Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương theo quy định.

- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Về công tác văn thư, lưu trữ:

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức ở Thành phố và cấp xã theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Về công tác thi đua, khen thưởng:

+ Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Thành phố; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Về công tác tôn giáo:

+ Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Về công tác thanh niên:

+ Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

+ Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên theo quy định và theo phân cấp;

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

- Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở cấp Thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác nội vụ trong địa bàn Thành phố theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

- Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc theo quy định của pháp luật.

          II. Tổ chức bộ máy

   

 

 - Ông:   Đàm Hải Doanh

- Chức vụ:  Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063. 952.176

-Email:    Doandh.tpo@caobang.gov.vn

 
 

- Bà:       Vi Thị Nga

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063. 952.176

-Email:      ngavt.tp@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:    Đàm Văn Sơn

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Nội vụ Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063. 952.176

-Email:     sondv.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông: Vũ Minh Hoàng

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Nội vụ TP

- Số điện thoại: 02063. 952.176

- Email: hoangvm.tpo@caobang.gov.vn

 

 

- Bà:        Vũ Thị Thoa

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Nội vụ Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063. 952.176

    

 

 

 - Bà: Nông Thị Hồng

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Nội vụ Thành phố

- Số điện thoại:02063. 952.176

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập