PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

 

       I.  Thông tin chung

        Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

          Điện thoại: 0206 3.852.613                          

          Email đại diện: Khanhdn@caobang.gov.vn

     II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của phòng:

* Vị trí và chức năng

- Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, và lĩnh vực kế hoạch, đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về lĩnh vực tài chính:

1.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

1.2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND thành phố Cao Bằng theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

1.3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc Thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng dự toán ngân sách Thành phố theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

1.4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp Thành phố và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách Thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

1.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp Thành phố.

1.6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do Thành phố quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách Thành phố và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Thành phố quản lý.

1.8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp Thành phố quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

1.9. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

1.10. Quản lý giá theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.11. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

1.12. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư:

2.1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng:

a) Dự thảo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Thành phố; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành cấp tỉnh đã được phê duyệt;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2.2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch theo quy định hiện hàng; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng là chủ đầu tư khi có yêu cầu;

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2.4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn Thành phố; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn Thành phố; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

2.6. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên địa bàn Thành phố;

c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.7. Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2.8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng và theo quy định của pháp luật.

          III. Tổ chức bộ máy

   
anh tin bai

 

- Bà:   Đoàn Thị Lệ Quyên

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0913491986

- Email:     

 
 

- Bà:       Lương Thị Ngọc Hà

 - Chức vụ:  Phó trưởng phòng phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0976611095

- Email:         Haltn.tpo@caobang.gov.vn

 

 

:     Nông Thị Ngân Hà

 - Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    0387045555

- Email: hantn.tpo@caobang.gov.vn

 

 

Ông:        Bế Xuân Vinh

 - Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0914200685

- Email:        Vinhbx.tpo@caobang.gov.vn

   
anh tin bai
 

- Bà: Hoàng Thị Huyền 

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Số điện thoại: 0983663888

- Email: hoanghuyencbg@gmial.com

 
 

- Bà:      Nguyễn Thị Phương Thảo

 - Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0399335187

- Email:         Thaontp.tpo@caobang.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập