PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

 

     I.  Thông tin chung

          Tên đầy đủ của cơ quan: Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Cao Bằng.

          Địa chỉ: Số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng

          Số điện thoại cố định: 0206.3853.603

           Email đại diện: vihh@caobang.gov.vn

     II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của phòng:

* Vị trí và chức năng

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Cao Bằng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Cao Bằng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

- Theo dõi biến động về đất đai; công tác lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tháng phố Cao Bằng.

- Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

- Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

- Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

- Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

- Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

- Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

          III. Tổ chức bộ máy

 

   

 

Ông:   Hoàng Hùng Vĩ

- Chức vụ:  Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0206.3853.603

-Email: Vihh@caobang.gov.vn

 
 

Bà:    Hà Thị Lệ Uyên

- Chức vụ:  Phó Trưởng phòng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0206.3853.603

- Email:     uyenhtl@caobang.gov.vn

 

:    Phan Kim Dung

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0206.3853.603

- Email:  Dungpk@caobang.gov.vn

 
 

 

:    Bế Thị Phương

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0206.3853.603

- Email:  phuongbt.tp@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

  

:      Nông Thúy An

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   0206.3853.603

- Email:     annt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

- Bà:    Chu Thị Thương

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0206.3852.293

-Email:    Thuongct@caobang.gov.vn

 

- Ông:  Nông Anh Hoàng

- Chức vụ:  Chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0206.3852.293

- Email: anhhoangtncb89@gmail.com

  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Năm 2024><<
Tháng Năm 2024
 HBTNSBC
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789
Lịch công tác tuần
Đăng nhập