PHÒNG TƯ PHÁP

 

       I.  Thông tin chung

        Tên đơn vị: Phòng Tư pháp Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng

          Địa chỉ:  phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng.

          Điện thoại:   02063.855.002                         

          Email đại diện:  Diemntk@caobang.gov.vn

     II. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ của phòng:

          *Vị trí, chức năng

+  Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi; Hộ tịch; Chứng thực; Bồi thường nhà nước; Trợ giúp pháp lý; Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

+  Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

*  Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Ủy ban nhân dân cấp Thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực Tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực Tư pháp.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực Tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tư pháp ở cấp xã, phường.

- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

+ Phối hợp xây dựng quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì xây dựng;

+ Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Về theo dõi thi hành pháp luật:

+ Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

+  Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

+ Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố.

-  Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

+  Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường ban hành;

+ Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường.

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

+ Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

+ Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ, biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

+ Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố;

+ Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã, phường và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+  Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

+  Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, phường;

+  Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

+  Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

+ Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

- Về chứng thực:

+ Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

+ Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

- Về bồi thường nhà nước:

+ Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện việc giải quyết bồi thường;

+ Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã, phường có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

- Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

+ Giúp Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn;

+ Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+ Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự thành phố do Bộ Tư pháp ban hành.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, phường các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

- Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tư pháp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

          III. Tổ chức bộ máy

 

 

 

Bà: Nông Thị Kiều Diễm 

 - Chức vụ:  Phó Trưởng phòng Tư pháp Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.855.002 

- Email:      Diemntk.tpo@caobang.gov.vn

 
 

- Bà: Hà Thị Ngọc Bích

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Tư pháp

- Số điện thoại: 02063.855.002 

- Email: Bichhtn.tpo@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Chu Thị Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên phòng Tư pháp

- Số điện thoại: 02063.855.002 

- Email: hangct.tpo@caobang.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập