Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng Thành phố

I. Thông tin về cơ quan:

     1. Tên cơ quan: Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng Thành phố Cao Bằng

     2. Địa chỉ: 032 phố Đàm Quang Trung – phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng

     3. Điện thoại: 02063.954.956

     4. Email: gpmbtp68@gmail.com

     II. Cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

     Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng là tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

          III. Tổ chức bộ máy:

   
 

 

- Bà:       Trần Thu Nhàn

 - Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0913199184

- Email:     Nhantt.tpo@caobang.gov.vn

 
 

- Ông:        Đàm Huy Hoàng

 - Chức vụ:  Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0981836898  

- Email:      hoanghd@caobang.gov.vn

 

 

:       Lục Thị An

 - Chức vụ:  Kế toán viên Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0973202172   

- Email:        anlt.tp@caobang.gov.vn

 

 

Ông:         Bàn Văn Quỳnh

 - Chức vụ:  Kỹ sư Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0917887219

- Email:      anhbq@caobang.gov.vn

   

 

Ông:         Hoàng Trường Vương

 - Chức vụ:  Kỹ sư Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0834408286

- Email:      vuonght@caobang.gov.vn

 

 

Ông:         Đàm Đức Dũng

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0941969967   

- Email:     dungdd@caobang.gov.vn

 
 

Ông:        Lương Quang Tuấn 

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0948178186

- Email:     tuanlq.cb@gmail.com

 
 

Ông:         Nguyễn Hữu Thắng

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0944752212

- Email:     thangnh.tpo@caobang.gov.vn

Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng Thành phố

I. Thông tin về cơ quan:

     1. Tên cơ quan: Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng Thành phố Cao Bằng

     2. Địa chỉ: 032 phố Đàm Quang Trung – phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng

     3. Điện thoại: 02063.954.956

     4. Email: gpmbtp68@gmail.com

     II. Cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

     Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng là tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

          III. Tổ chức bộ máy:

   
 

 

- Bà:       Trần Thu Nhàn

 - Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0913199184

- Email:     Nhantt.tpo@caobang.gov.vn

 
 

- Ông:        Đàm Huy Hoàng

 - Chức vụ:  Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0981836898  

- Email:      hoanghd@caobang.gov.vn

 

 

:       Lục Thị An

 - Chức vụ:  Kế toán viên Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0973202172   

- Email:        anlt.tp@caobang.gov.vn

 

 

Ông:         Bàn Văn Quỳnh

 - Chức vụ:  Kỹ sư Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0917887219

- Email:      anhbq@caobang.gov.vn

   

 

Ông:         Hoàng Trường Vương

 - Chức vụ:  Kỹ sư Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0834408286

- Email:      vuonght@caobang.gov.vn

 

 

Ông:         Đàm Đức Dũng

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0941969967   

- Email:     dungdd@caobang.gov.vn

 
 

Ông:        Lương Quang Tuấn 

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0948178186

- Email:     tuanlq.cb@gmail.com

 
 

Ông:         Nguyễn Hữu Thắng

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm PTQĐ và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0944752212

- Email:     thangnh.tpo@caobang.gov.vn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập