Trung Tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố

     I. Vị trí, chức năng
    Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, thực hiện chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; là cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thể thao, nhằm nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Trung tâm  có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản tại kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng; Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin, Truyền thông, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng. 
    II. Nhiệm vụ và quyền hạn
    2.1. Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
    2.2. Nhiệm vụ về thông tin truyền thông
    a, Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật;
    b, Tiếp phát các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật;
    c, Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh theo quy định của pháp luật;
    d, Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Cao Bằng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng;
    đ, Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ thuật đối với Truyền thanh xã, phường trên địa bàn.
    e, Quản trị trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng, sử dụng khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về vtình hính kinh tế - xã hội của địa phương đến với các tâng lớp nhân dân.
    2.3. Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông, sự kiện thông tin, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị;
    2.4. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin truyền thông, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh;
    2.5. Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật;
    2.6.
    2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng giao theo quy định của pháp luật.
    2.8. Nhiệm vụ về lĩnh vực Văn hóa (gồm: Văn hóa, thể thao và du lịch)
    a, Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; 
    b, Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;
    c,  Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở cơ sở;
    d, Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa , văn nghệ, thể dục, thể thao;
    đ, Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;
    

III. Tổ chức bộ máy:

 
 

 

Ông:  Dương Việt Sơn   

 - Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm văn hóa truyền thông Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   

- Email:       sondv@caobang.gov.vn

   

 

- Ông:   Bùi Trọng Toàn

 - Chức vụ:  Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.854.007

- Email:        toanbt@caobang.gov.vn

 

 

 

:    Long Thị Thu Huyền

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.854.007

- Email:        huyenltt.tt@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:    Trần Xuân Việt

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.854.007

- Email:        viettx@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:    Trương Minh Chiến

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.854.007

- Email:        chientm@caobang.gov.vn

 

 

:    Nguyễn Thị Thuận

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.854.007

- Email:        thuannt@caobang.gov.vn

 

- Ông:    Triệu Lã Tùng

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.854.007

- Email:    tunglt@gmail.com

 
 

 

- Bà:     Hoàng Thị Giáng Hương

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      huonghtg@caobang.gov.vn

   
anh tin bai

 

- Bà:     Hoàng Thị Ly

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.888.777

- Email:      hoanglyctv@gmail.com

 

 

- Ông:      Nguyễn Đăng Thiện

 - Chức vụ: Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      thiennd@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:      Trần Ngọc Viết

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      viettn@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:      Trần Minh Tuấn

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      tuantm.tp@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:      Ngô Tuấn Anh

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      anhnt.tp@caobang.gov.vn

 

 

:      Hoàng Ngọc Diệp

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      diephn@caobang.gov.vn

 

 

:      Trần Thị Phương

 - Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      phuongtt.tp@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông:      Nông Sỹ Hà

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại: 02063.888.777

- Email:      hans@caobang.gov.vn    

 

 

- Ông:      Nguyễn Thanh Hà

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.888.777

- Email:  hant@caobang.gov.vn

 
 

- Bà:      Hà Tú Duyên

 - Chức vụ:  Kế toán Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.854.007

- Email: duyenha6689@gmail.com

 
 

- Ông:      Lê Kiên Chung

 - Chức vụ:  Viên chức Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:  02063.854.007

- Email:  chungth7a@gmail.com

 
 

- Ông:      Hoàng Tiến Thành

 - Chức vụ: Nhân viên bảo vệ Trung tâm Văn hóa Truyền thông Thành phố Cao Bằng

 

- Điện thoại:   02063.888.777

- Email: hoangtienthanhcbz1@gmail.com

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập