Ủy ban nhân dân Thành phố

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG

 

1. Thông tin chung

Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

Điện thoại: 0206.3852.293; fax:026.3858.988

Email: vphdnd.ubnd.thixa@gmail.com.

2. Tổ chức bộ máy

 
anh tin bai

Ông:     Nguyễn Thế Hoàn

- Sinh ngày: 14/10/1981

- Quê quán: phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063.888.349

- Email:      hoannt@caobang.gov.vn

 - Ông: Vũ Văn Đệ

- Sinh ngày: 03/10/1980

- Quê quán: Hòa xá - Ứng hòa - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị:cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP Cao Bằng

- Điện thoại: 0915031080

- Email:devv@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Nguyễn Thị Huệ Chi

- Sinh ngày: 05/5/1973

- Quê quán: Tây Mỗ - Từ Liêm - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế và quản lý thương mại

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại: 0982 228 969 

- Email: chinh@caobang.gov.vn

 

 - Ông: Nguyễn Minh Châu

- Sinh ngày: 18/3/1978

- Quê quán: Phúc Thọ - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế tài nguyên thiên nhiên

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:  0914 841 225

- Email: chaunm@caobang.gov.vn

 

          3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

         3.1.Ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND Thành phố:

a) Chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố; chỉ đạo mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố trước Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở ngành của tỉnh.

 b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, tài chính -ngân sách; đầu tư công hằng năm và giai đoạn; lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản; giao thông, vận tải. Nội vụ, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; thi đua khen thưởng; quản lý địa giới hành chính. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác ngoại vụ. Quốc phòng, an ninh,trật tự an toàn xã hội. Quyết định những giải pháp quan trọng, chỉ đạo, điều hành các nội dung, chương trình công tác theo từng thời điểm và yêu cầu công tác. Chịu trách nhiệm về nội dung các Báo cáo trình tại các kỳ họp của HĐND Thành phố. Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thành phố; Trưởng các Ban Chỉ đạo của Thành phố theo các lĩnh vực được phân công.

c) Trực tiếp chỉ các cơ quan, đơn vị gồm: phòng Nội vụ, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị, Thanh tra thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng, Công an Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, các cơ quan thuộc khối Nội chính.

d)Trực tiếp phụ trách địa bàn các phường: Hợp Giang, Tân Giang và Đề Thám.

          3.2. Bà Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Thu ngân sách (trừ thu từ sử dụng đất); quản lý tài sản công; quản lý giá; quyết toán dự án hoàn thành. Nông, lâm, ngư nghiệp; Công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp; Thương mại; Khoa học -công nghệ; xây dựng nông thôn mới, cải thiện môi trường khu vực nông  thôn;  phòng chống lụt bão, thiên tai, phòng chống cháy rừng; phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tư pháp; thống kê. Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố và các ý kiến, kiến nghị của cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của thành phố đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia xét xử các vụ án liên quan tại Tòa án nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký các quyết định xử phạt, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công, phụ trách. Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng ban chỉ đạo 389 thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy phòngthủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Cao Bằng. Trực tiếp chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gồm:phòng Kinh tế; phòng  Tài chính –Kế hoạch (theo lĩnh vực phụ trách); phòng Tư pháp; Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Ban Quản lý Chợ; Hạt Kiểm lâm; Đội Quản lý Thị trường số 1; Chi cục Thuế; Chi cục Thống kê; các Ngân hàng trên địa bàn Thành phố; các tổ chức hội và cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp phụ trách địa bàn các phường,xã: Ngọc Xuân, Hưng Đạo, Vĩnh Quang và Chu Trinh.

d) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ mối liên hệ vớiThường Trực Hội đồng nhân dân Thành phố và Ban Kinh tế Hội đồng nhân dân Thành phố; các Ban Đảng của Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; các tổ chức hội và cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

e) Giải quyết các công việc khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền. 

          3.3. Ông Vũ Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Lao động –thương binh và xã hội; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tinvà truyền thông; giáo dục và đào tạo; y tế; dân tộc; chữ thập đỏ. Công tác cải cách hành chính; tôn giáo; thanh niên, văn thư lưu trữ. Quản lý viên chức, hợp đồng lao động trong các trường học (bao gồm cả viên chức giữ chức vụ quản lý). Quản lý trật tự xây dựng; trật tự đô thị; tuyến phố văn minh đô thị; dịch vụ công ích, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố. Trả lời ýkiến, kiến nghị cử tri phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố và các ý kiến, kiến nghị của cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của thành phố đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia xét xử các vụ án liên quan tại Tòa án nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Ký các quyết định xử phạt, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công, phụ trách. Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng Ban Quản lý Chợ ẩm thực và Phố đi bộ thành phố. Trực tiếp chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Thành phố và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố; phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Giáo dục và đào tạo; phòng Lao động –thương binh và xã hội; phòng Y tế; Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; phòng Quản lý đô thị (theo lĩnh vực phụ trách); Đội Quản lý trật tự và đô thị; Trung tâm Y tế; Hội Chữ thập đỏ; quản lý và chỉ đạo tổ chức các hoạt động Phố đi bộ.

c) Trực tiếp phụ trách địa bàn các phường: Sông Bằng và Duyệt Trung.

d) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố giữ mối liên hệ với Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Cựu chiến binhThành phố, Đoàn Thanh niên thành phố, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố, Hội Khuyến học Thành phố; các tổ chức hội vàcơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.
e) Giải quyết các công việc khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.
         

          3.4. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau: Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường và khoáng sản. Phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng. Đấu giá quyền sử dụng đất; đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất. Cấp phép xây dựng, san gạt, cải tạo mặt bằng, môi trường. Theo dõi, chỉ đạo tiếp công dân; điều hành việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; trực tiếp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Chỉ đạo tổng hợp Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri phục vụ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố và các ý kiến, kiến nghị của cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền của thành phố; Tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri đối với lĩnh vực được phân công phụ trách. Tham gia xét xử cácvụ án liên quan tại Tòa án nhân dân các cấp liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách. Trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác thu ngân sách từ đất, các địa chỉ đấu giá. Ký các quyết định xử phạt, cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công, phụ trách. Làm Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

b) Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gồm: phòng Tài nguyên và Môi trường; phòng Quản lý đô thị (theo lĩnh vực phụ trách); Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh thành phố.

c) Trực tiếp phụ trách địa bàn các phường: Hòa Chung và Sông Hiến.

d) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giữ mối liên hệ với Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Tòa án nhân dân thành phố; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Hội Luật gia thành phốvà cơ quan cấp trên theo lĩnh vực phụ trách.

e) Giải quyết các côngviệc khác khi đượcChủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền.  

          4. Ủy viên UBND Thành phố

 

 

- Ông:   Đàm Hải Doanh

- Chức vụ:  Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063. 952.176

- Email:    Doanhdh@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông:    Đinh Ngọc Khánh

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Kinh tế Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   

- Email:      Khanhdn@caobang.gov.vn

   

 

Ông:   Hoàng Hùng Vĩ

 - Chức vụ:  Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất và GPMB Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063.853.603

- Email:  Vihh@caobang.gov.vn

 

 - Bà:    Hoàng Thị Minh Hạnh

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   02063. 853.322

 - Email:   hanhhtm@caobang.gov.vn

  

 

 

 

 :    Triệu Mỹ Vân

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0206.3957 068

- Email:   vantmtp@caobang.gov.vn

   

 

 :  Lê Thị Lan

 - Chức vụ:  Chánh thanh tra Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:   02063 853730

 - Email:      

 

 

 Ông:   Nông Văn Kiên

 - Chức vụ:  Trưởng Công an Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại: 

-  Email:       

 

 

 Ông:    Triệu Văn Trung

 - Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   0915.356. 405

 
 
 

- Bà:   Nguyễn Thị Dịu

 - Chức vụ:  Trưởng phòng Văn hóa thông tin Thành phố Cao Bằng

 - Điện thoại:   02063853333

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Tháng Sáu 2024><<
Tháng Sáu 2024
 HBTNSBC
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567
Lịch công tác tuần
Đăng nhập