Trong 02 ngày 25 và 26/6/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XXI,  nhiệm kỳ 2016-2021.      6 tháng đầu năm 2019, Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt gần 394 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 2....

    KIÊN QUYẾT XỬ LÝ VI PHẠM    Những năm qua, Thành phố được tỉnh quan tâm chỉ đạo huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị. Công tác phát triển đô thị theo quy hoạch và tiêu chí phân loại đô thị tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nhà đầu...

     UBND Thành phố ban hành công văn số 709/UBND-VHTT ngày 26/4/2019 về việc thông tin tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.      Để thông tin tuyên truyền tới tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành...