Thành phố thực hiện nghiêm túc việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart”

UBND Thành phố ban hành công văn số 2755/UBND-VHTT ngày 11/11/2022 về việc thực hiện nghiêm túc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart”.

Thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn 2021 –2025. Trong đó Thành phố là đơn vị điểm, cần đi đầu trong thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Để đảm bảo việc triển khai vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Cao Bằng đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ tích cực cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ:

Giao Ủy ban nhân dân 11 phường, xã: Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về mục tiêu, tác dụng, lợi ích khi cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart” tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart” bằng các hình thức cụ thể, như: hỗ trợ trực tiếp, cài đặt giúp người dân và hướng dẫn trực tiếp về cách thức sử dụng.

Giao UBND các phường, xã chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn quản lý cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart”. Hoàn thành trước ngày 25/11/2022. Báo cáo kết quả về UBND Thành phố (Qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 28/11/2022. Trong quá trình thực hiện cần hỗ trợ, hướng dẫn, triển khai liên hệ ông Trương  Văn  Trung - Phòng  Kinh  doanh  Giải  pháp - Viettel  Cao  Bằng - 0971.498.222.

Các phòng, ban, đơn vị Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Thành phố, Các trường THPT: Thành phố, Chuyên, Bế Văn Đàn, Cao Bình, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng: Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị Thành phố gương mẫu đi đầu cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart”. Hoàn thành trước ngày 20/11/2022, báo cáo số liệu theo Báo cáo tháng 11/2022 gửi về Văn phòng HĐND và UBND Thành phố để tổng hợp báo cáo tại Hội nghị giao ban UBND Thành phố. Đề nghị Ban giám hiệu các trường Cao Đẳng sư phạm Cao Bằng, các trường THPT, THPT Chuyên, Trường Dân tộc nội trú tỉnh phối hợp triển khai trong đơn vị; Chỉ đạo giao Đoàn trường triển khai cài đặt ứng dụng “Cao Bằng Smart” trong toàn trường đảm bảo tỷ lệ đạt 100% cài đặt. Hoàn thành trước 25/11/2022. Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ động thông tin tuyên truyền về mục tiêu, tác dụng, lợi ích khi cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart” tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên tại đơn vị. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart” bằng các hình thức cụ thể, như: hỗ trợ trực tiếp, cài đặt giúp công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên và hướng dẫn trực tiếp về cách thức sử dụng.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: Tham mưu văn bản của Chủ tịch UBND Thành phố gửi các đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các hiệp hội, doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart”. Có hướng dẫn cài đăt đính kèm văn bản. Phấn đấu cài đặt xong trước ngày 30/11/2022. Phối hợp với Viettel Cao Bằng đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Tổng hợp báo cáo kết quả số lượng người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart” về UBND Thành phố trước ngày 19/11/2022. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Thành phố, Các trường THPT: Thành phố, Chuyên, Bế Văn Đàn, Cao Bình, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng tổ chức hướng dẫn hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart”.

Trung tâm Văn hóa -Truyềnthông Thành phố: Thông tin tuyên truyền về ứng dụng “Cao Bằng Smart” trên hệ thống truyền thanh của Thành phố. Phối hợp với Ban biên tập đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử Thành phố và các kênh thông tin quản lý liên quan khác.

Đề nghị Viettel Cao Bằng: Chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết các vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng “Cao Bằng Smart”. Tiếp tục thực hiện kỹ thuật, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền bằng hình thức gửi tin nhắn qua điện thoại tới người dùng trên địa bàn Thành phố. Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với UBND các phường, xã và Tổ công nghệ số cộng đồng trong công tác trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Cao BằngSmart” khi có đề nghị của các đơn vị.

Đề nghị Thành Đoàn Cao Bằng: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tiến hành cài đặt cho 100% đoàn viên, hội viên ứng dụng “Cao Bằng Smart”.Tổ chức ra quân thanh niên tình nguyện  mang  tên  “Thanh niên  Thành  phố - Tiên  phong  trong  Chiến  dịch chuyển đổi số”. Đảm bảo hoàn thành 100% trước ngày 25/11/2022. Chỉ đạo Đoàn phường Hợp Giang phối hợp với Viettel Cao Bằng lập 02 kiot –Chuyển đổi số tại Phố đi bộ Kim Đồng để hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng “Cao BằngSmart”.

Ban quản lý Phố đi bộ Kim Đồng, Phố đi bộ ven sông Bằng: Phối hợp với Thành Đoàn, Viettel chi nhánh Cao Bằng bố trí vị trí thuận lợi thành lập các kiot – Chuyển đổi số để hỗ trợ cài đặt ứng dụng cho người dân.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

  1 2 3 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 184
Đăng nhập