Kế hoạch Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 02/11/2022 về việc Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022 (gọi tắt là “Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, khẳng định vị trí vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Nội dung trển khai gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11); bám sát các nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; các đơn vị cần tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính; về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ...Tuyên  truyền, phổ biến  giới thiệu nội dung, những điểm  mới  của  Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư; Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Tuyên truyền các nội dung đã được xác định trong Quyết định 1521/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thời gian thực hiện: các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong tháng cao điểm là tháng 11 năm 2022.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

  1 2 3 4 5 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 207
Đăng nhập