Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Cao Bằng

1. Thông tin chung

     Tên cơ quan: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cao Bằng;

     Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

     Điện thoại: 0206 3 853 327

     Email: thanhdoancaobang@gmail.com

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 :     Nguyễn Hồng Linh

 - Chức vụ:  Bí thư Thành Đoàn Cao Bằng

 - Điện thoại:    0916 449 880

 Email:   thanhdoancaobang@gmail.com

 

 :     Nông Thị Biếc

 - Chức vụ:   Phó Bí thư Thành Đoàn Cao Bằng

 - Điện thoại:  0396 881 671 

 - Email:   thanhdoancaobang@gmail.com

 

     3. Quy chế chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cao Bằng.

     + Chức năng:

     - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.

     - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.

     - Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

     + Nhiệm vụ:

     - Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

     - Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

     - Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội làm công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Cao Bằng

1. Thông tin chung

     Tên cơ quan: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Cao Bằng;

     Địa chỉ: số 032, phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng;

     Điện thoại: 0206 3 853 327

     Email: thanhdoancaobang@gmail.com

2. Tổ chức bộ máy

 

 

 :     Nguyễn Hồng Linh

 - Chức vụ:  Bí thư Thành Đoàn Cao Bằng

 - Điện thoại:    0916 449 880

 Email:   thanhdoancaobang@gmail.com

 

 :     Nông Thị Biếc

 - Chức vụ:   Phó Bí thư Thành Đoàn Cao Bằng

 - Điện thoại:  0396 881 671 

 - Email:   thanhdoancaobang@gmail.com

 

     3. Quy chế chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cao Bằng.

     + Chức năng:

     - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.

     - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.

     - Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

     + Nhiệm vụ:

     - Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

     - Tổ chức hoạt động tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

     - Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội làm công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các hội của thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 2237
  • Trong tuần: 21 634
  • Tổng lượt truy cập: 5828740
Đăng nhập