UBND phường Đề Thám

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Đề Thám

Địa chỉ           :  Tổ 5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại      : 02063 750 383

E-mail            : ubnddetham@caobang.gov.vn

 

II. Các cán bộ, công chức phường:

 


- Bà: Sầm Thu Oanh

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0915483358

Email:  oanhst.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông: Phan Thái Học

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ  tịch  HĐND phường Đề Thám

Điện thoại:  0983.707.899

Email:  hocpt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

- Ông: Đoàn Tiến Hiện

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại:   0388036805

- Email:   ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 

- Bà: Đoàn Thị Luyên

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

Điện thoại: 0978.269.927

Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông:  La Huy Mẫn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường 

Điện thoại:     0918316586

Email:      Manlh@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Trương Thị Nhung

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

Điện thoại:  0856377989

Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 

 

- Bà: Viên Thị Vấn

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

Điện thoại:  0859859571

Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

- Bà: Lương Thị An

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường 

Điện thoại:    0975.299.808

Email: anlt2.tpo@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Hoàng Thị Ngọc

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM phường

- Điện thoại: 0981883004

- Email: ngocht1.tpo@caobang.gov.vn

   

 

- Bà: Ngô Thị Ngọc Lan

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:    0975365525

Email:   lanntn@caobang.gov.vn

 

 
 

- Bà: Mông Thị Thu Huyền

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:    0919075866

Email:   huyenmtt@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Hoàng Thị Thơi

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:   0855676866

Email:   thoiht@caobang.gov.vn

 

 
 


- Bà:   Lại Mai Nguyệt

- Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

Điện thoại:  0912780717

Email:     nguyetlm@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

- Bà:   Lục Thị Kiều

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:   0914811198 

Email : kieult.hc@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 - Bà:   Đổng Thanh Huệ

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:     0906.072.227

Email:     huedt.dt@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà:   Đoàn Thị Bích Quế

- Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:   0977547356

Email:    quedtb@caobang.gov.vn

   

 - Ông: Hoàng Quang Nhuận

- Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường

- Số điện thoại: 0912677646

- Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

   

 

 

- Bà:   Lô Tố Uyên

- Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:    0972579849

Email:    uyenlt@caobang.gov.vn

   

 

 

 - Bà: Hoàng Thị Nga

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDĐT&MT

Điện thoại: 0945544592   

Email:     ngaht.tp@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông:  Chu Minh Huấn

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDĐT&MT

Điện thoại:      0869610886

Email:     huancm@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Nông Thị Thoa 

- Chức vụ: Công chức Địa chính - XD - ĐT và MT

- Điện thoại: 0915835840

- Email: thoant@caobang.gov.vn

 

 

- Ông: Lê Thanh Tú

- Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Quân sự phường

Điện thoại:   0847 778 188

Email:     tult.tpo@caobang.gov.vn

III. Thông tin cơ bản:   

- Phường Đề Thám có 12 tổ dân phố

- Vị trí địa lý: Phường Đề Thám nằm ở phía Tây thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm Thành phố 5km. Phía Bắc giáp với xã Vĩnh Quang, phía Tây giáp với xã Hưng Đạo, phía Nam giáp với xã Bạch Đằng (huyện Hòa An), phía Đông giáp với phường Sông Hiến.

- Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn Phường có 10 dân tộc sinh sống, gồm các dân tộc như Kinh, Tày, Thái, Nùng, H' Mông, Dao, Ê đê, Sán Chay, Sán Dìu, Giáy, Mường.

UBND phường Đề Thám

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Đề Thám

Địa chỉ           :  Tổ 5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại      : 02063 750 383

E-mail            : ubnddetham@caobang.gov.vn

 

II. Các cán bộ, công chức phường:

 


- Bà: Sầm Thu Oanh

- Chức vụ:  Bí thư  Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại: 0915483358

Email:  oanhst.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông: Phan Thái Học

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ  tịch  HĐND phường Đề Thám

Điện thoại:  0983.707.899

Email:  hocpt@caobang.gov.vn

 

 

 

 

- Ông: Đoàn Tiến Hiện

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

- Điện thoại:   0388036805

- Email:   ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 

- Bà: Đoàn Thị Luyên

- Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

Điện thoại: 0978.269.927

Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông:  La Huy Mẫn

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường 

Điện thoại:     0918316586

Email:      Manlh@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Trương Thị Nhung

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

Điện thoại:  0856377989

Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 

 

- Bà: Viên Thị Vấn

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

Điện thoại:  0859859571

Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

- Bà: Lương Thị An

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường 

Điện thoại:    0975.299.808

Email: anlt2.tpo@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Hoàng Thị Ngọc

- Chức vụ: Bí thư Đoàn TNCS HCM phường

- Điện thoại: 0981883004

- Email: ngocht1.tpo@caobang.gov.vn

   

 

- Bà: Ngô Thị Ngọc Lan

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:    0975365525

Email:   lanntn@caobang.gov.vn

 

 
 

- Bà: Mông Thị Thu Huyền

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:    0919075866

Email:   huyenmtt@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Hoàng Thị Thơi

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:   0855676866

Email:   thoiht@caobang.gov.vn

 

 
 


- Bà:   Lại Mai Nguyệt

- Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

Điện thoại:  0912780717

Email:     nguyetlm@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

- Bà:   Lục Thị Kiều

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:   0914811198 

Email : kieult.hc@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 - Bà:   Đổng Thanh Huệ

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:     0906.072.227

Email:     huedt.dt@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà:   Đoàn Thị Bích Quế

- Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:   0977547356

Email:    quedtb@caobang.gov.vn

   

 - Ông: Hoàng Quang Nhuận

- Chức vụ: Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường

- Số điện thoại: 0912677646

- Email: ubnddetham@caobang.gov.vn

 

 

   

 

 

- Bà:   Lô Tố Uyên

- Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:    0972579849

Email:    uyenlt@caobang.gov.vn

   

 

 

 - Bà: Hoàng Thị Nga

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDĐT&MT

Điện thoại: 0945544592   

Email:     ngaht.tp@caobang.gov.vn

 

 

 - Ông:  Chu Minh Huấn

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDĐT&MT

Điện thoại:      0869610886

Email:     huancm@caobang.gov.vn

 

 - Bà: Nông Thị Thoa 

- Chức vụ: Công chức Địa chính - XD - ĐT và MT

- Điện thoại: 0915835840

- Email: thoant@caobang.gov.vn

 

 

- Ông: Lê Thanh Tú

- Chức vụ:  Chỉ huy trưởng Quân sự phường

Điện thoại:   0847 778 188

Email:     tult.tpo@caobang.gov.vn

III. Thông tin cơ bản:   

- Phường Đề Thám có 12 tổ dân phố

- Vị trí địa lý: Phường Đề Thám nằm ở phía Tây thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cách trung tâm Thành phố 5km. Phía Bắc giáp với xã Vĩnh Quang, phía Tây giáp với xã Hưng Đạo, phía Nam giáp với xã Bạch Đằng (huyện Hòa An), phía Đông giáp với phường Sông Hiến.

- Văn hoá dân tộc: Trên địa bàn Phường có 10 dân tộc sinh sống, gồm các dân tộc như Kinh, Tày, Thái, Nùng, H' Mông, Dao, Ê đê, Sán Chay, Sán Dìu, Giáy, Mường.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 1218
  • Trong tuần: 28 357
  • Tổng lượt truy cập: 5858076
Đăng nhập