Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

I. Thông tin về cơ quan:

     1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng Thành phố Cao Bằng

     2. Địa chỉ: 032 phố Đàm Quang Trung – phường Hợp Giang thành phố Cao Bằng

     3. Điện thoại: 02063.853.755

     4. Email: banqldatpcb@gmail.com

     II. Cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

1. Vị trí pháp lý:
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo về chi thường xuyên. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của Pháp Luật. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
2.1. Chức năng: 
Chức năng của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng được quy định tại Khoản 2 Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 4 Điều 21 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cụ thể:
- Ban quản lý dự án được giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý dự án. Căn cứ điều kiện cụ thể của Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định giao cho Ban quản lý dự án thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với từng dự án cụ thể.
- Ban quản lý dự án được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn.
- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tư vấn quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69, Điều 70 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các chức năng khác khi được người quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao và tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 của Luật Xây dựng;
- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;
- Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.
2.2 Nhiệm vụ:
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Cao Bằng có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định cụ thể như sau:
1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:
- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hằng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;
- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;
- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban quản lý dự án theo quy định;
- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban quản lý dự án; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban quản lý dự án theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:
- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng năm 2014;
- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.
4. Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.”

          III. Tổ chức bộ máy:

   
 

 

- Ông:       Hoàng Trường Giang

 - Chức vụ:  Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0915.866.585

- Email:     Gianght@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:       Nông Chí Công

 - Chức vụ:  Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại:   0915.588.519

- Email:     nongchicong.84@gmail.com

 
 

- Ông:     Bế Anh Tuấn

 - Chức vụ:  Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0943.888.212

- Email:  tuanbexd@gmail.com   

 
 

- Ông:       Mã Văn Thành

 - Chức vụ:  Viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0944222638

- Email:     hienthanhk45cb@gmail.com

 
 

- Ông:       Nguyễn Việt Dũng

 - Chức vụ:  Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0914203936

- Email:     teedh123@gmail.com

 
 

- Bà:       Đàm Phan Hải Yến

 - Chức vụ:  Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0964.448.535

- Email:     damyen3110@gmail.com

 
 
 

 - Bà:       Trần Thị Thu Thủy

 - Chức vụ:  Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0372889888

- Email:   thuthuy43dcmt@gmail.com

 
 

- Bà:     Hà Thị Bích Tâm   

 - Chức vụ: Viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0915.356.555

- Email:     hatamktxd@gmail.com

 
 

- Ông:     Nguyễn Thành Lam

 - Chức vụ:  Viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0975.070.535

- Email:     nguyenthanhlam1974qlda@gmail.com

 
 

- Ông:     Trịnh Quốc Toàn

 - Chức vụ:  Viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0916.165.106

- Email:     quoctoan.sgt.cb@gmail.com

 
 

- Ông:     Hoàng Nguyên Huân

 - Chức vụ:  Viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0982.268.838

- Email:   hoanghuan.qlda@gmail.com

 
 

- Ông:     Nông Tiến Thành

 - Chức vụ:  Viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0338.740.458

- Email:   tienthanh52x7@gmail.com

 
 

- Ông:   Nguyễn Tô Giang

 - Chức vụ:  Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0941.023.033

- Email:   nguyengiangcb91@gmail.com

 
 

- Ông:   Đồng Huy Vũ

 - Chức vụ:  Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0398.890.226

- Email:   donghuyvu95@gmail.com

 
 

- Bà:   Nguyễn Thị Liệp

 - Chức vụ:  Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại:  0982.247.688

- Email:   nguyenliep77@gmail.com

 
 

- Bà:   Trương Thị Kim Chi

 - Chức vụ:  Nhân viên Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng

- Điện thoại: 0915.532.166

- Email:   leadechi@gmail.com


Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 18 397
  • Tổng lượt truy cập: 5820363
Đăng nhập